Main menu

About us

Slideshow

culture

จุดเริ่มต้นวัฒนธรรมองค์กรของเรา

จากวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ กำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนไปให้ถึง คือ “คน” แต่เนื่องจากองค์กรของเรามีบุคลากรจำนวนมาก มีการทำงานและศักยภาพในตนเองแตกต่างกันคนละด้าน จึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการกำลังหลักของเรานี้ ให้ไปในทิศทางเดียวกันและก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อถึงเป้าหมายของเราร่วมกัน โดยเราต้องใช้ วัฒนธรรมองค์กร เป็นแนวทาง ให้ “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ปต้องยึดเป็นหลักปฎิบัติตน

“SMILE” คือ วัฒนธรรมองค์กรที่พวกเรา “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ป ร่วมกันระดมความคิด จิตวิญญาณและประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรที่ผ่านมา ค้นพบว่าเรามีหลักปฎิบัติและแนวคิดที่ดีงามหลายหลากเกิดขึ้นที่ทีเอ็นกรุ๊ป จึงได้เรียบเรียงกลั่นกรองเนื้อหาออกมาเป็นรูปธรรม ออกมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ใช้ชื่อว่า SMILE 
นับจากนี้ไป SMILE จะเป็นแนวทางหลักในการทำงาน และประพฤติปฏิบัติของพวกเราทุกคน เพื่อให้สิ่งดีงามที่ผ่านมาได้รับการถ่ายทอด มิใช่เป็นเพียงคำพูดแต่ต้องเป็นหลักการที่สามารถสื่อสาร จากรุ่นสู่รุ่น จากหน่วยงานสู่หน่วยงาน และจากลูกพี่สู่ลูกน้อง

จงทำให้ SMILE เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในการทำงานประจำวัน เพื่อให้พวกเราบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความผาสุขของ “คน” ของทีเอ็นกรุ๊ป ซึ่งหมายรวมตั้งแต่บุคลากร และ ครอบครัว ของคนทีเอ็นกรุ๊ปทุกคน และยังส่งผลให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด จากวิถีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทีเอ็นกรุ๊ปของเราด้วย
  • S

การแบ่งปันและประสานงาน

SHARING

  • M

คุณธรรมต้องยึดมั่น

MORAL

  • I

นวัตกรรม

INNOVATION

  • L

การเรียนรู้

LEARNING

  • E

ความเป็นเลิศ

EXCELLENCE

Horizontal Tabs

S

พฤติกรรมที่ส่งเสริม

การแบ่งปันและประสานงาน

SHARING

การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
การแบ่งปันและประสานงาน(Sharing) การรู้จักทำงานเป็นทีม และประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ และลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งในการทำงาน

ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การแก้ปัญหาร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยไม่ปัดปัญหา หรือความรับผิดชอบไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องร่วมกัน

มีความรับผิดชอบ
เข้าใจและรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและหน่วยงานของตน พร้อมยอมรับผิดและแก้ไขความผิดพลาดของตน
ต้องทำงานเป็นทีม
ต้องเข้าใจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ โดยต้องให้ความร่วมมือและส่งเสริมการทำงานเสมือนเป็น “ลูกค้าภายใน” ด้วย พร้อมรับการตรวจสอบเสมอ

เคารพซึ่งกันและกัน
มีหลักการทำงาน ว่า มีน้ำใจ พร้อมให้อภัย ให้ความเคารพ รู้จักยอมรับผิด และปรารถนาให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ

แบ่งปันสิ่งดีแก่กัน
มีจิตสำนึกรักองค์กร และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงานหรือองค์กร
M

พฤติกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม

MORAL

ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต

ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กร

ความกตัญญูรู้คุณต้องมี
เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ต่อองค์กร ต่อลูกค้าและต่อสังคม

ปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา
มีสัจจะ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ยึดมั่นในเป้าหมายของส่วนรวมเป็นหลัก

 

มุ่งที่ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
รู้จักประหยัด รักษาและใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก

รู้จักรักสามัคคีและเสียสละ
มีความเสียสละและสร้างความสามัคคีในองค์กร

เคารพรักษาระเบียบวินัย
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบวินัย อย่างเคร่งครัด บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม
I

พฤติกรรมที่ส่งเสริม

ความคิดริเริ่มและเกิดนวัตกรรม

INNOVATION

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ริเริ่มสร้างสรรค์แนวความคิดหรือสิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาเป็นระบบการทำงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

เปิดใจรับฟังและปรับใช้
เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

คิดเชิงบวกตลอดเวลา
นำปัญหามาเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานเสมอ ไม่มองปัญหาว่าเป็นปัญหา

พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานใหม่ๆ 
พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
มีการเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงตนเอง และหน่วยงาน อย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอ

มีหลักการในการปฎิบัติงาน
มีการปฏิบัติงานโดยยึดพื้นฐานของข้อมูลเป็นหลัก ไม่ใช่ความรู้สึกของตนเอง


หมั่นค้นคว้าหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อนวัตกรรมในทุกด้าน
มีการทดลอง หรือปฏิบัติสิ่งใหม่ๆร่วมกัน อยู่ตลอดเวลา หลังจากที่ได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้อย่างดีแล้ว
L

พฤติกรรมที่ส่งเสริม

การเรียนรู้

LEARNING

แสวงหาโอกาสและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ไม่อายและพร้อมยอมรับว่าไม่รู้ แต่ต้องมีความพร้อม และกระตือรืนร้น แสวงหาโอกาสของการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

ค้นคว้าและพร้อมรับความรู้ใหม่ๆ
มีความ “รัก” ในการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ไม่หยุดนิ่ง มุ่งมั่นใฝ่ดี
การมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงาน และ การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิด ชอบอย่างเต็มที่ คือ จุดเริ่มต้นแรกของการเรียนรู้ อย่างแท้จริง

เรียนรู้จากปัญหา
ปัญหาคือ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ นำปัญหาจากการทำงานต่างๆ มาแก้ไข ค้นคว้า และเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัญหาที่ไม่สิ้นสุดคือ การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเช่นกัน
รวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น
เมื่อเป็นผู้รอบรู้ในงาน ต้องรักที่จะถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นไปสู่ผู้อื่น รวบรวมเป็นองค์ความรู้เฉพาะขององค์กร เพื่อถ่าย ทอดสู่รุ่นหลัง สู่รุ่นน้อง สู่แผนกอื่น และสู่สังคมภายนอก

พัฒนาเป็นผู้รอบรู้ รอบด้าน​ ทั้งฝึกฝนเป็นผู้รู้จริง
การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการรวบรวม สื่อสารและถ่ายทอด เป็น องค์ความรู้ อย่างมีระบบ
E

พฤติกรรมที่ส่งเสริม

ความเป็นเลิศ

EXCELLENCE

การทำงานแบบเกินร้อย
การทำงานแบบเกินร้อย คือ บุคลากรทุกคน ทำงานอย่างเต็มที่ มีความเป็นเลิศด้านระเบียบวินัย คุณธรรม การทำงานและจิตสำนึก

การบริหารตามมาตรฐานสากล
เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการและมีขั้นตอนการทำงานที่ดีและได้รับมาตรฐานระดับสากล


มีคุณภาพและมาตรฐาน
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานและราคาแข่งขันได้


โปร่งใส น่าเชื่อถือ
เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส น่าเชื่อถือและพร้อมตรวจสอบ
เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า
ทุกหน่วยงาน ใส่ใจลูกค้า และเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อเป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านการบริการทุกด้าน


ปรับปรุงองค์กรด้วยเทคโนโลยี
เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และใช้ความรู้ใหม่ มาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง


มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
เป็นองค์กรที่มีการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยสามารถวัดได้และได้รับการยอมรับจากสากล