การรับประกัน

การรับประกัน มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลมอุตสาหกรรม Venz
​เงื่อนไขการรับประกันของ Venz

  1. การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก 
  2. การติดตามหรือการใช้งานการซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัทฯ
  3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ การประมาทจน เป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย
  4. การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรม
  5. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การถอดและติดตั้งหรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของ Venz
  6. การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง ๆ
  7. หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ ใบรับประกัน มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย